Runrig - The Gaelic Collection

1 left in stock
  • Runrig - The Gaelic Collection CD front cover RR009

Runrig - The Gaelic Collection

1 left in stock

Free delivery in UK > £30 * 100% Guarantee * Easy Returns

  • An amazing collection of Runrig's Gaelic songs on a double CD. Here are 28 digitally re-mastered tracks originally released between 1973 and 1998. Not just folk-rock but Gaelic folk rock!

    Siol Ghoraidh; Na H-Uain A's T-Earrach; 'Icd Iain 'Ic Sheumas; Mairi; Fichead Bliadhna; Tir An Airm; Abhainn An T-Sluaigh; Chi Mi'n Tir; Cnoc Na Feille; Air A' Chuan; An Ataireachd Ard; Foghar Nan Eilean; Ribhinn O; Pog Aon Oidhche Earraich; An Ubhal As Airde; Sraidean Na Roinn-Eorpa; Alba; Fuain A' Bhlair; Cearcal A' Chuain; An Cuibhle Mor; Tir A' Mhurain; An T-Iasgair; An Toll Dubh; Ard; Thairis Air A' Ghleann; Meadhan Oidhche Air An Acairseid; Cum 'Ur N'Aire; Chi Mi'n Geamhradh.