Canntaireachd - Canntaireachd

2 left in stock
  • Canntaireachd - Canntaireachd CANNCD01

Canntaireachd - Canntaireachd

2 left in stock

Free delivery in UK > £30 * 100% Guarantee * Easy Returns

  • Canntaireachd is a teenage close-harmony Gaelic singing group from Inverness. On this, their debut album, they have fourteen tracks of traditional and self-penned Gaelic songs, with solo spots, and instrumental accompaniment, from among the members of the group.

    Canntaireachd; Coinneach Odhar; Gura Thall Ann An Soaigh; Buain Na Rainich; Orain Luaidh; O Diuram; Choisich Mi; Ma Theid Mise Tuilleadh A Leodhas Nan Cruinneag; Puirt-a-beul; Alleluia; A Hug-a, A Hug-a; Maraiche Nan Cuantan; Gaol Ise, Gaol I; Tearlach Darwin.